سیاست بازپرداخت

ما به دلیل طبیعت صمیمی و بهداشتی کالا ، بازپرداخت یا مبادله را در کلیه محصولات خود قبول نمی کنیم. موارد ما مربوط بهبهداشت و مراقبت شخصی ، واین سیاست را برای حفظ بالاترین سطح کیفیت بهداشتی به کار می گیرید.از درک شما متشکرم